RECORREGUT PER LA HISTÒRIA

El passat de Sant Pere de Casserres

UN MONUMENT HISTÒRICO-ARTÍSTIC

Casserres és l’única casa benedictina d’Osona amb vida monàstica durant molt segles i la que ha deixat un més important llegat històric i monumental. També va passar aviat d’abadia a priorat, però la seva unió al gran monestir borgonyó de Cluny li va assegurar més de tres segles de notable vida religiosa. Com molts altres monestirs tingué un parell llarg de segles de decadència, però, en comptes d’un ressorgiment tardà, el 1573 fou unit com a simple granja, lloc d’explotació o font d’ingressos als jesuïtes del convent col·legi de Betlem de Barcelona.

Ells van mantenir-hi encara el culte fins la seva expulsió d’Espanya pel rei Carles III el 1767.

Poc després la Tresoreria Reial va vendre a particulars els seus béns i terres, i els nous propietaris ja no cuidaren els edificis ni s’ocuparen del culte, però aquest, a instàncies de l’autoritat religiosa, va continuar fins a mitjan segle XIX a càrrec del sacerdot responsable de Sant Pere de Savassona. Des d’aleshores la casa va experimentar un procés imparable de ruïna i degradació.

El monestir fou declarat Monument Històric Artístic, amb categoria de nacional, el 3 de juny de 1931, i a causa d’això el 1934 l’arquitecte Josep M. Pericas i l’historiador Ramon de Vilanova van promoure la creació d’un Patronat de Sant Pere de Casserres, que es proposava estudiar i restaurar el monestir, però no arribà a actuar a causa dels esdeveniments polítics del país.

Les primeres obres de restauració o consolidació les va dur a terme, entre els anys 1952 i 1962, l’arquitecte Camil Pallàs i Arissa, de la Diputació de Barcelona, i cap també de la família propietària del monestir. Aquestes obres varen salvar el monestir del que semblava una ruïna imparable.

La gran difusió de la Catalogne Romane (1960) del Dr. Eduard Junyent, va despertar l’interès dels estudiosos, sobretot estrangers, vers Casserres, cosa que va facilitar, a partir del 1969, la nova carretera vers el Parador Turístic de Vic, o de Sau, inaugurat el 1972.

Això va contribuir també a la degradació progressiva de les ruïnes, puix que al costat dels estudiosos o amants del romànic, hi acudiren també aficionats a l’esoterisme i s’hi celebraven algunes misses negres que embrutaren els murs i contribuïren a augmentar-ne la ruïna.

Es feren diferents gestions amb la família propietària, sempre ben disposada a la restauració, i varen tenir èxit al final de la dècada dels 90.

El gener del 1991 el Consell Comarcal d’Osona adquiria la propietat del monestir i d’un sector del seu entorn, i tot seguit va fer les gestions oportunes per implicar les institucions públiques del país en la seva restauració.

Entre el 1993 i el 1997 diversos serveis del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya emprengueren un seriós treball arqueològic i arquitectònic que es va traduir en un estudi i restauració total de l’edifici i la seva adequació per a visites del públic.

També es va crear a uns tres-cents metres del monestir, amb l’aportació de la Diputació de Barcelona, un edifici de serveis i d’acolliment per als visitants.

Fou responsable de la tasca de restauració el Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, que va confiar l’obra a l’arquitecte Dr. Joan Albert Adell, i que més tard es va completar amb el mobiliari i una guia gràfica que expliquen als visitants la vida del monestir, tot precedit d’un audiovisual on se sintetitza la història i les vicissituds del cenobi. Caixa de Manlleu, des de la seva Obra Social i Cultural, va fer possible l’ordenació museològica i museogràfica d’aquest Monestir de Sant Pere de Casserres.

La inauguració de l’obra restaurada va tenir lloc el 10 de juliol de 1998. Des d’aleshores Casserres s’ha convertit en un lloc de constant atracció de visitants i també de celebració de concerts i altres actes culturals.

El monestir fou declarat Monument Històric Artístic, amb categoria de nacional, el 3 de juny de 1931, i a causa d’això el 1934 l’arquitecte Josep M. Pericas i l’historiador Ramon de Vilanova van promoure la creació d’un Patronat de Sant Pere de Casserres, que es proposava estudiar i restaurar el monestir, però no arribà a actuar a causa dels esdeveniments polítics del país.

EL REDESCOBRIMENT DE CASSERRES

Cap a 1880 s’havia consolidat a Vic un grup de joves que s’anomenaren Els Vàrius.

Tots ells tenien en comú una mateixa procedència i unes mateixes afinitats:

Fills de famílies terratinents amb recursos per disposar de temps lliure, una afició per l’excursionisme entès aquest, més com a descoberta històrico-arqueològica d’un territori que com a esport, practicants de les Belles Arts, especialment el dibuix, la pintura i la fotografia que s’havia incorporat feia poc, gràcies a l’aparició de les plaques seques de gelatino-bromur de plata, a aquestes disciplines.

Ells foren els primers que van deixar testimonis gràfics que van fer que la gent es tornés a interessar per Casserres.

Monestir de Sant Pere de Casserres

Precisament gràcies a la fotografia coneixem les aficions del grup, disposem del testimoni de les seves predileccions i ens han llegat un retrat avui irreconeixible de la realitat passada.

Cap a 1890 el monestir s’havia convertit en una misèrrima masoveria que conservava encara les traces de la modèstia passada. Ells foren els primers redescobridors de Sant Pere de Casserres.

LA RESTAURACIÓ DEL MONESTIR

A la dècada de 1910 la creació del Centre Excursionista de Vic significà entre altres coses l’aparició de l’excursionisme modern, interessat també per les qüestions històriques però ara amb un mètode més arqueològic. A aquesta inspiració no hi fou aliena la creació del Museu Episcopal de Vic i l’impuls que hi donà mossèn Gudiol. Un joveníssim doctor Junyent participa en les primeres exploracions al monestir. Dels anys vint són alguns informes publicats al Butlletí de la Secció d’Exploracions del Centre Excursionista de Vich on es descriuen aquestes exploracions sense oblidar el cèlebre Patilles, un dels últims masovers del monestir.

Monestir de Sant Pere de CasserresL’impuls donat per la secció d’exploracions arqueològiques del Centre Excursionista i en especial els rectors del Museu Episcopal de Vic cristal·litzà amb el primer projecte d’estudi arquitectònic i projecte de restauració. Els seus plànols i aixecaments han servit fins a la recent restauració, no se n’havien fet altres.

DADES ESSENCIALS DEL PASSAT DE CASSERRES

La història de la restauració i altres dades històriques es donen en síntesi a la cronologia que acompanya aquesta breu visió històrica.

898-1116

898

Primer esment del Castrum serrae com a castell termenat en la documentació de l’Arxiu Capitular de Vic.

972

S’esmenta una església de Sant Pere, que seria l’antecessora del monestir.

1005

El 25 d’octubre el comte Ramon Borrell cedeix a la vescomtessa Ermetruit la muntanya de Casserres, amb l’església de Sant Pere que hi ha, especificant-ne els termes.

1005-1006

La vescomtessa Ermetruit fa moltes compres per crear el patrimoni del monestir.

1012

S’esmenta ja una abat i monjos a Casserres. El primer abat es deia Acfred.

1013

S’esmenten com a patrons del monestir de Sant Pere, Sant Pau i Sant Joan i poc després, el 1022, Sant Andreu.

1039

Mor la vescomtessa Enguncia, continuadora de l’obra d’Ermetruit, que es fa enterrar al monestir. Fa importants llegats per acabar-ne l’església.

1040

El bisbe Eribau d’Urgell, de la casa dels Cardona, dóna l’església i demes de Vilanova de Sau al Monestir de Casserres. Els seus marmessors ho confirmen el 1042.

1051

N’era abat Bonfill i diu que l’han precedit Afred, Ameli i Isarn, que ja són morts.

1053

S’acaba l’església i el monjo Enric fa una deixa per a la seva consagració.

1060

El monestir es regit per priors, no per abats.

1116

Casserres té erigida una confraternitat a la qual entra el bisbe de Vic i per això dóna al monestir la parroquial de Sant Miquel de la Guàrdia, prop de Roda i Manlleu.

1080

Casserres és nomenat cap dels béns de Cluny a Catalunya.

1129-1931

1129

Es consagra una nova església de Sant Vicenç de Verders o Sarriera, -ara refeta al parc de Can Deu de Sabadell-, com a parròquia del monestir.

1131

Mor la vescomtessa Almodis, germana del comte Ramon Berenguer III, i es fa enterrar a Casserres.

1148

El bisbe de Vic Pere de Redorta confirma per a Casserres la possessió de les esglésies parroquials de Santa Maria de Tagamanent i Sant Pere de Mirambell.

1216

A Casserres hi consten tres altars: el principal de Sant Pere i els de Santa Maria, amb confraria pròpia, i el de Sant Nicolau. Tots amb dotació pròpia i llànties que hi cremen al davant.

1218

Consten vuit monjos i el prior, amb els càrrecs de sagristà, infermer i cellerer, i dos sacerdots que viuen al monestir, a més dels servents.

1233

El bisbe de Vic Guillem de Tavertet es retira al monestir de Casserres on mor alguns mesos més tard dintre del mateix any.

1256

Formen la comunitat el prior Ramon, deu monjos, dos beneficiats i alguns servents i deodonats, entre tots unes vint persones.

1277

El monestir ha iniciat la seva decadència. Segons els visitadors de Cluny només té set monjos i n’ha de tenir dotze.

1310

Continua la decadència del monestir. Té només sis monjos, incloent-hi els priors de Sant Pere de Clarà i Sant Ponç de Corbera i només un sacerdot.

1358

La Pesta negra i la despoblació han fet baixar molt les rendes del monestir; només hi resideixen quatre monjos, dos més tenen el títol o càrrec, però no hi resideixen.

1376

S’inicia la sèrie de priors comandataris amb Pere de Luna, el futur papa d’Avinyó Benet XIII, que ni tant sols visita el monestir.

1398

Només hi ha tres monjos i les rendes estan segrestades pels deutes que té el monestir amb la Cambra Apostòlica.

1410

Projecte de restauració i visita detallada al monestir per dos mestres de cases de Vic.

1427

Cau la volta de la nau de tramuntana de l’església a causa dels terratrèmols que hi ha al país.

1460

Darrera visita coneguda dels visitadors de Cluny. El monestir es troba molt deixat i només té el prior i un novici.

1464

Casserres es fortifica a causa de les guerres remences i el seu prior, Vicenç de Castellvell mor a Ripoll lluitant contra les tropes del rei Joan II Trastàmara.

1511

N’és procurador el prior comandatari Guillem Caçador que mana fer algunes obres de consolidació i restauració al monestir i al claustre.

1556

Segimon Farreres, vicari general del bisbe Iscle Moya de Contreras visita Casserres i diu que s’hi guarda el cos d’un nen, fill del senyor de Cardona, que tres dies després de néixer va dir que es fes un monestir al lloc on fos portat el seu cos posat sobre un cavall.

1573

Ferran d’Aragó, arquebisbe de Saragossa i prior comanditari de Casserres renuncia al priorat i a Casserres; amb l’aprovació de Felip II s’uneix al convent-col·legi dels jesuïtes de Betlem, de Barcelona.

1573-1767

Els jesuïtes cobren les rendes dels béns del monestir, cuiden de fer-hi celebrar el culte i fan un nou retaule. Hi tenen masovers i el posseeixen fins a la seva expulsió d’Espanya per Carles III.

1773

La Tresoreria Reial ven els drets i domini territorials de Casserres al negociant de Barcelona Salvador de March.

1774

La Reial Audiència ven a Josep Guillemí el mas i heretat de Casserres que incloïa el monestir i la seva península; aquest el revèn el mateix any a Pau Pla i Llafrenca, del mas Pla de Roda, per 6.407 lliures, 5 sous i 10 diners.

1780

El bisbe de Vic urgeix que se celebri una missa cada diumenge a Casserres, segons va decretar el fiscal civil de la Reial Audiència de Barcelona.

1781

Es venen tres campanes del monestir per crear un fons per poder celebrar l’esmentada missa.

1860

Es deixa de celebrar missa a Casserres i l’església es converteix en era i alguns anys després en habitatge dels masovers de Casserres.

1931

El 3 de juny el monestir de Casserres és declarat Monument Històric Artístic amb categoria de Monument Nacional.

1895

El bisbe Josep Morgades visita Casserres, fa netejar l’església i en reclama la propietat, però no es pot provar que la tingui.

1904

El vicari general de Vic prohibeix donar culte al Sant Infant i a altres relíquies que es conserven a l’església del monestir perquè no consta que siguin autèntiques o que hi hagi documents que en provin l’autenticitat.

1129-1931

1934

Es crea un Patronat de Sant Pere de Casserres, a instàncies de Ramon de Vilanova, comte de Vilanova, i de l’arquitecte Josep M.Pericas, per vetllar i cuidar la conservació i la restauració del monestir. El bisbe de Vic n’és declarat president d’Honor.

1952-1962

L’arquitecte Camil Pallàs, de la família del Pla de Roda, emprèn les primeres i més importants obres de consolidació: refà la volta de la nau de tramuntana de l’església, de la cuina i el refetor, del pis superior de l’hospici i de les cambres priorals. Poc abans els minyons escoltes de Mn. Batlle feren una palanca d’obra que una riuada s’emportà.

1961

Es recuperen les pintures murals d’època romànica i gòtica que decoraven els murs interns del temple.

1966

Sostreuen el cos del Sant Infant del monestir. El retornen el 1989 en molt mal estat. Ara es conserva al mas Pla de Roda.

1969

S’aplana i asfalta la carretera del Parador de Turisme de Vic, que facilita l’accés al monestir.

1980

Comença una campanya de premsa demanant la restauració del monestir.

1991

El Consell Comarcal d’Osona adquireix les ruïnes del monestir i un terreny entorn seu.

1994-1998

Té lloc la restauració del monestir, encarregada pels serveis corresponents del Departament de Cultura de la Generalitat a l’arquitecte Joan-Albert Adell i Gisbert.

1998

El 10 de juliol s’inaugura el monestir ja restaurat i s’obre a les visites del públic.

1999

Es completa l’obra de restauració amb un mobiliari que recorda la funció de cada estança, gràcies al mecenatge de la Caixa de Manlleu.

2000

El monestir és lloc de concerts i trobades culturals, en especial dintre l’any commemoratiu de Gebert o Silvestre II.

2002

Es completa la millora i l’asfaltatge de la carretera d’accés i es fa una nova guia del monestir en quatre idiomes, editada per la Caixa de Manlleu.
S’arranja el prebisteri per a celebra-hi la reconciliació de l’església del monestir el 29 de juny.

AMB LA COL·LABORACIÓ HISTÒRICA DE